B70.1 Sicilian Defense: Open, Dragon Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Nd5 Bg7 7.Bb5+ Bd7 8. 0-0 Nc6 9.Nb3 0-0 10.Re1 a6 11.Bf1 Rc8 12.Nxf6+ Bxf6 13.c3 +0.0

B70.2 Sicilian Defense: Open, Dragon Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Bg5 Bg7 7.Qd2 Nc6 8. 0-0-0 0-0 9.Nxc6 bxc6 10.e5 Ne8 11.exd6 Nxd6 12.Bxe7 Qxe7 13.Qxd6 Qg5+ 14. Qd2 Qxd2+ -0.7

B70.3 Sicilian Defense: Open, Dragon Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.h3 Bg7 7.Be3 Nc6 8.g4 0-0 9.g5 Ne8 10.h4 Nc7 11.f4 e5 12.Nde2 Bg4 -0.1

B70.4 Sicilian Defense: Open, Dragon, Classical Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.Nb3 Nc6 8.g4 b6 9.f4 Bb7 10.Bf3 0-0 11.h4 a5 12.a4 Nb4 13.h5 d5 14.e5 Nxg4 +1.7
Vasily Smyslov v Viktor Korchnoi 1960 Moscow RUS

B70.5 Sicilian Defense: Open, Dragon, Classical Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.0-0 0-0 8.Nb3 Nc6 9.Bg5 Be6 10.f4 Qc8 11.Qe1 a5 12.a4 Nb4 13.Rc1 Nxc2 14.Rxc2 Bxb3 -0.7
Sarkis Bohosjan v Nikolay Minev 1974 BGR

B70.6 Sicilian Defense: Open, Dragon, Classical Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.0-0 0-0 8.Nb3 Nc6 9.Kh1 a5 10.a4 Be6 11.f4 Qb6 12.f5 Bxb3 13.cxb3 Qb4 14.Bc4 +0.2

B70.7 Sicilian Defense: Open, Dragon, Classical Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.0-0 0-0 8.Nb3 Nc6 9.f4 b5 10.Bf3 b4 11.Nd5 Nxd5 12.exd5 Na5 13.Nxa5 Qxa5 14.Re1 Qc7 -1.0

B70.8 Sicilian Defense: Open, Dragon, Fianchetto Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.g3 Bg7 7.Bg2 0-0 8.0-0 Nc6 9.Nb3 Bd7 10.Nd5 Nxd5 11.exd5 Ne5 12.Nd4 Qb6 13.c3 Rac8 14.h3 Qc5 +0.4
Gedeon Barcza v Luděk Pachman 1954 Prague CZE

B70.9 Sicilian Defense: Open, Dragon, Fianchetto Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.g3 Bg7 7.Bg2 0-0 8.0-0 Nc6 9.Nde2 Bd7 10.h3 Rc8 11.Nd5 Ne5 12.Nef4 Nxd5 13.Nxd5 e6 14.Ne3 Bb5 -0.2

B70.10 Sicilian Defense: Open, Dragon, Fianchetto Variation
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.g3 Nc6 7.Bg2 Nxd4 8. Qxd4 Bg7 9.0-0 0-0 10.Qd3 Be6 11.Bd2 Qc7 12.b3 a6 13.Rac1 Rfd8 14.Nd5 Nxd5 +0.4
Paul Keres v Svetozar Gligorić 1953 Zurich CHE